Štefánikova 57
058 01 Poprad

Podmienky

Potrebné doklady pre prenájom vozidla:

 • platný občiansky preukaz
 • vodičský preukaz (musíte byť držiteľom minimálne 3 roky)
 • minimálny vek vodiča - 23 rokov

Platba za prenájom sa realizuje vopred v hotovosti spolu s vratnou zálohov v hodnote 200,- €. Záloha slúži ako spoluúčasť pre prípad nehody spôsobenej nájomcom. Po vráteni nepoškodeného vozidla je táto záloha v plnej výške vrátená späť nájomcovi.

 • ceny prenájmu sú uvedené v cenníku.
 • v cene prenájmu je zahrnuté pristavenie vozidla na dohodnuté miesto v Poprade, asistenčné služby PZP, pravidelná údržba vozidla, kontrolné prehliadky, diaľničná známka platná na územi Slovenskej republiky a zimné pneumatiky v zimnom období, olej a iné prevádzkové náplne okrem pohonných hmôt.

Podmienky pre zapožičanie vozidla

Prenajímateľ sa zaväzuje:

 1. zapožičať zákazníkovi vozidlo na čas dohodnutý v zmluve o zapožičaní vozidla / ďalej len zmluva /,
 2. pred odovzdaním vozidla zákazníkovi , skontrolovať všetky funkčné časti a vybavenie vozidla a oboznámiť

zákazníka s jeho obsluhou,

Nájomca sa zaväzuje:

 1. pred zapožičaním vozidla spísať a podpísať zmluvu,
 2. oboznámiť sa s týmito podmienkami, prípadne i s podmienkami osobitne dohodnutými v zmluve a zabezpečiť ich dodržiavanie,
 3. uhradiť vopred sumu na dohodnutu dobu zapožičania vozidla a zálohu na spoluúčasť v prípade poškodenia
 4. dodržiavať zákon č.315/96 Z. z. a s ním súvisiace predpisy,
 5. zabrániť poškodeniu alebo zničeniu funkčných častí vozidla, kontrolovať stav, množstvo a teplotu chladiacej kvapaliny, teplotu a množstvo oleja v motore, stav a tlak v pneumatikách a všetkých častí vozidla, ktoré sa obyčajne kontrolujú počas prevádzky vozidla. Ak nevykoná zákazník údržbu alebo kontrolu vozidla a táto nedbalosť je príčinou poškodenia, je zákazník povinný vzniknutú škodu zaplatiť,
 6. pri nedodržaní počtu najazdených kilometrov, čo predstavuje 400 km/1deň, požičovňa účtuje 0,15 Eur/km nad stanovený limit,
 7. vznik akejkoľvek škody na zapožičanom vozidle, prípadne účasť na dopravnej nehode bezodkladne hlásiť orgánom PZ SR, bezodkladne požičovni a ak je to potrebné v lehote do 10 dní ohlásiť vznik poistnej udalosti  poisťovni. Spoluúčasť zákazníka na hradení takto vzniknutej škody je 165,- Eur,alebo 5% z celkovej sumy a nájomné v plnej výške pokiaľ bude auto v servise.
 8. nepožičať vozidlo / nezverovať jeho riadenie / inej osobe ako je uvedené v zmluve, nezúčastniť sa na automobilových pretekoch, nevliecť iné vozidlo a neopravovať časti vozidla, ktoré patria do dielne autorizovaného servisu,
 9. v prípade vzniku potreby opravy vozidla v servise môže zákazník vykonať takéto opravy bez predchádzajúceho súhlasu požičovne iba v prípade, ak cena za opravu nepresiahne 20,- Eur. Cena takejto opravy / pokiaľ jej potreba nevyplynula z porušenia dohodnutých podmienok / sa zákazníkovi preplatí na základe faktúry za opravu, v prípade, že cena za opravu by presiahla 20,- Eur je nájomca povinný kontaktovať prenajímateľa za účelom dohodnutia postupu pri odstraňovaní závad, pričom bez jeho súhlasu nie je oprávnený vykonávať alebo zabezpečovať opravy na vozidle, v prípade vykonania opráv bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa, bude nájomca znášať všetky náklady na opravu vozidla.
 10. v prípade, že sa vozidlo stane nepojazdné je nájomnca povinný zabezpečiť jeho dopravu na miesto , kde vozidlo prevzal, pričom náklady na takúto dopravu bude znášať v plnej výške,
 11. nájomca môže vykonať alebo zabezpečiť vykonanie opráv na vozidle so súhlasom prenajímateľa, avšak prenajímateľ uhradí náklady na opravu len do výšky nákladov na opravu obvyklých v mieste jeho sídla,
 12. všetky opravy v pneuservise vykoná nájomca na vlastné náklady,
 13. v prípade straty alebo znehodnotenia dokladov, prípadne kľúčov od vozidla nájomca zaplatí prenajímateľovi zmluvnú pokutu, ktorej výšku stanoví prenajímateľ maximálne však 150,- Eur,
 14. vrátiť vozidlo v technickom stave, ktorý zodpovedá technickému stavu vozidla pri jeho odovzdávaní na základe zmluvy, s plnou nádržou vopred dohodnutého paliva. Obvyklé opotrebenie vozidla nemá vplyv na posudzovanie technického stavu. V prípade nedotankovanej nádrže nájomca uhradí paušálny poplatok 100,-Eur. V prípade hrubého znečistenia interiéru vozidla nájomca uhradí poplatok, ktorý stanoví prenajímateľ, maximálne do výšky 50,- Eur,
 15. po uplynutí doby zapožičania vozidlo vrátiť na dohodnuté miesto - v  prípade predlženia zmluvy ohlásiť nájomcovi najmenej 6 hodín dopredu o zmene prenájmu vozidla a dohodnúť novy zmluvný termín a to osobným kontaktom  alebo SMS správou(telefonicky dohovor je považovaný za neplatný)a zaplatiť dohodnutú zálohu na ďalšiu dobu zapožičania. Používanie vozidla po dohodnutom termíne bude považované za neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla podľa § 249aa Trestného zákona a na zákazníka bude podané trestné oznámenie. Požičovňa je oprávnená požadovať zaplatenie pokuty 50,- Eur za každý deň po termíne, kedy malo byť vozidlo vrátené. Dennou sadzbou sa rozumie 24 hodín od podpísania zmluvy. Náhradu mzdy si bude prenajímateľ uplatňovať už po uplynutí 30 min. od ukončenia termínu nájomnej zmluvy.
 16. nedodržanie dohodnutých podmienok má za následok vznik nároku na úhradu škody podľa Občianskeho zákonníka a možnosť požičovne od zmluvy odstúpiť. V prípade nutnosti vymáhania pohľadávky od nájomcu je nájomca povinný uhradiť súdne trovy aj mimosúdne náklady, ktoré vznikli v súvislosti s touto potrebou. Zákazník svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s týmito podmienkami. Ceny a pokuty v zmluve a podmienkach sú uvedené bez DPH.   
 17. výpovedná lehota pri prenájme vozidla na dobu neurčitú, je stanovená na dobu jedného mesiaca, pričom v individuálnych prípadoch môže byť skrátená, nie však na menej ako 7 dní.
 18. v prípade odcudzenia autorádia je nájomca povinný uhradiť celú škodu, ktorá bola v tejto súvislosti spôsobená prenajímateľovi
 19. prenajímateľ nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané v aute.
 20. Maximálna nosnosť vozidla je 1200 Kg aj s posádkou.
 21. Vozidlo je monitorované Gps systémom a pri prekročení rýchlosti 140km/h na diaľnici bude nájomcovi krátená záloha vo výške 50,-Eur.